Фирмена политика по качеството

Политиката по качеството на РЕА Трейдинг 2000 ЕООД е свързана със стратегията на ръководството за внедряване на система от действия и процеси, водещи до непрекъснатото подобряване на дейността, при гарантиране на високо постоянно професионално качество на предлаганите услуги и продукти, в това число разработване на уникални решения за клиентите съответстващи както на техните, така и на нормативните изисквания.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, РЕА Трейдинг 2000 ЕООД  създаде, документира, внедри и непрекъснато поддържа система за управление, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

Ръководството на РЕА Трейдинг ЕООД в своята дейност се стреми да спазва чисти и взаимноизгодни бизнес взаимоотношения със своите клиенти, доставчици, служители и всички заинтересовани страни, като набляга на точността и откритостта при контактите с тях, с цел постигането на коректност и прозрачност в съвместната работа.

РЕА Трейдинг 2000 ЕООД спазвайки нормативните, законовите и други разпоредби и стандарти, обслужва държавни организации, малки, средни и големи компании, развиващи дейността си на територията на Република България.

Непрекъснатото повишаване на компетентността, квалификацията, правоспособността и мотивацията на персонала са фактори, обуславящи доброто представяне на фирмата при обслужване на продукти на най-съвременно технологично ниво.

Използването на документираната система по качеството е задължение на всеки служител на РЕА Трейдинг 2000 ЕООД и обхваща цялостната дейност на фирмата.

В своята работа РЕА Трейдинг 2000 ЕООД следи за:

  • предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни услуги и продукти в съответствие с националните нормативни и други изисквания и стандарти;
  • пълно задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, в това число и  консултации по специфични проблеми и въпроси.
  • извършване на навременни и адекватни коригиращи и превантивни мерки с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;
  • постоянна оптимизация на техническата база и инфраструктура, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;
  • намаляване на рисковете, свързани с дейностите на организацията;
  • прилагане на най-добрите налични практики, техники и технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно, за подобряване на качеството на предлаганите услуги;
  • осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност;
  • активно сътрудничество с упълномощените организации и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите.

Ръководството на РЕА Трейдинг 2000 ЕООД се ангажира с периодичния преглед за продължаващото съответствие и адекватност на Политиката на организацията, за нейното разгласяване, разясняване и прилагане, както и за реализация на поставените цели и програми в определените срокове.

Ръководството на РЕА Трейдинг 2000 ЕООД се ангажира, изпълнявайки Политиката си, да удовлетворява изискванията на клиента и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление.